Slnečné kolektory

Spoločnosť HEMAK, s.r.o. so svojimi pracovníkmi má bohaté skúsenosti v oblasti návrhu, dodávky a montáže vodoohrevných solárnych systémov s využitím plochých kolektorov výrobcu Thermosolar.

Systémy ponúkané našou spoločnosťou sa vyznačujú najmä:

 • vynikajúcou účinnosťou premieňajú slnečnú energiu na tepelnú energiu
 • získanú tepelnú energiu s minimálnymi stratami odovzdávame na ďalšie použitie
 • optimálnym spôsobom spájame využite slnečnej energie s konvenčnými zdrojmi energie
 • dlhá životnosť systémov a spoľahlivosť spojená s minimálnymi nárokmi na údržbu a servis
 • estetické prevedenie prispôsobujúce sa danostiam Vašej stavby
 • veľmi dobrý pomer cena/kvalita

Princíp činnosti solárneho systému.

        Solárny systém aktívne využíva slnečnú energiu a transformuje ju na tepelnú energiu. Kolektor, spojovacie potrubie a spotrebič tvoria základ solárneho zariadenia. Pod spotrebičom rozumieme bojler, bazén, vykurovací systém alebo iný spôsob využitia tepelnej energie.
 

Absorbér kolektora zachytáva slnečné lúče a premieňa ich na teplo. Nemrznúca kvapalina odvádza získané teplo potrubným systémom do výmenníka tepla úžitkovej vody, vykurovanie budov a ohrev vody v bazénoch.

Komplexný solárny ohrev zahrňuje ešte zásobník, elektronickú reguláciu, expanznú nádobu, obehové čerpadlo a celý rad ďalších armatúr potrebných pre bezchybnú funkciu slnečných kolektorov.

Solárne zariadenie môžeme podľa spôsobu  cirkulácie teplonosnej kvapaliny rozdeliť na samoťažné (gravitačné) a na cirkulačné, s núteným obehom za pomoci čerpadla.

Orientácia solárneho zariadenia v strednej Európe celoročne využívaného  je najvhodnejšia na južný smer, pod uhlom 30 – 60o . Tento uhol sa môže meniť podľa toho či chceme systém viac využiť v letných alebo v zimných mesiacoch.Za 1 hodinu dopadne na zemský povrch 15 000 - krát viac energie, ako spotrebuje obyvateľstvo Zeme za celý rok. Slnko však poskytuje energiu v nízkej koncentrácii a veľmi nerovnomerne počas rôznych ročných období a taktiež rozdielne vo dne a v noci. V súčasnosti sa vo svete najviac presadzujú solárne zariadenia na výrobu nízkopotencionálneho tepla (s teplotou do 100 °C), s využitím plochých slnečných kolektorov.

Najčastejšie sa používajú na tieto účely:

 • príprava teplej úžitkovej vody (TÚV),
 • prikurovanie budov,
 • ohrev vody v bazénoch,
 • priemyselné teplo.

Nerovnomernosť dodávky slnečnej energie sa najmä v okrajových mesiacoch roka eliminuje prídavným výmenníkom tepla, ktorý je pripojený na kotol ústredného vykurovania alebo elektrickou odporovou špirálou, prípadne obidvoma spôsobmi súčasne.

Príprava teplej úžitkovej vody
Ekonomicky prijateľným spôsobom môžeme slnečnými kolektormi v ročnom priemere ušetriť 60 až 70 % energie potrebnej na prípravu TÚV. Podiel solárnej energie samozrejme možno aj zvýšiť, ale potom investičné náklady na jednotku získaného tepla rastú exponenciálnym spôsobom. Solárne teplo na prípravu teplej úžitkovej vody je možné výhodne využívať všade tam kde veľká spotreba teplej vody ako napríklad v zariadeniach cestovného ruchu, práčovniach, čistiarňach, na poľnohospodárskych farmách a podobne.

Prikurovanie budov
Treba zdôrazniť, že ekonomicky zmysluplne sa solárnym zariadením nedá zabezpečiť 100 % pokrytie energetických potrieb rodinného domu na jeho vykurovanie (aspoň nie štandardne postaveného v zmysle súčasne platných noriem a predpisov na tepelné straty). Veľkosť kolektorového poľa a teda aj jeho výkon však v tomto prípade je podstatne väčší. Solárne prikurovanie môže kryť približne 15 až 30 % ročných energetických potrieb dobre izolovanej a nízkoteplotným vykurovacím systémom ( podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie) vybaveného objektu.

Ohrev vody v bazénoch
Pri využívaní solárnej energie sa stretávame s istým energetickým paradoxom. Najmenšia intenzita slnečného žiarenia nastáva v zimnom období, v čase - kedy potrebujeme najviac tepla, v letnom období je tomu presne naopak. Využitie tohto tepla sa najčastejšie rieši ohrevom vody v bazénoch, čím sa kúpanie v ňom stáva príjemnejšie a predĺži sa tak kúpacia sezóna.

Najčastejšie používané typy kolektorov

 HELIOSTAR® H400 V

Heliostar H400 V

thermo|solar s.r.o. predstavuje nový typ vysokovýkonného plochého slnečného kolektora s vákuovou izoláciou HELIOSTAR® H400 V. Vaňa kolektora je vylisovaná z plechu korózne odolnej hliníko-horčíkovej zlatiny. Spájanie rýchlospojkami vylučuje použitie letovania, skrutkovania a iných pracných štandardných technológií montáže potrubí. Integrácia zberných rúr v kolektoroch využíva vynikajúce izolačné vlastnosti vákua a zjednodušuje montáž.

thermo|solar s.r.o. ako prvý a zatiaľ jediný výrobca plochých kolektorov na svete využíva výhody vákuovej izolácie. To zaručuje ich mimoriadne dlhú životnosť, ktorá je dvojnásobkom životnosti kolektorov s nevákuovou izoláciou. Priemerný ročný energetický zisk HELIOSTAR® H400 V je približne o 20 až 30 % vyšší ako u porovnávateľného nevákuového plochého kolektora.

Výhody tohto typu kolektora:

 • Vákuum v kolektore:
  - vylučuje možnosť koróznej degradácie vysokoselektívnej konverznej vrstvy absorbéra
  - zaisťuje vysokú energetickú účinnosť aj pri nízkych vonkajších teplotách a malej intenzite slnečného žiarenia
 • Konštrukcia zaisťuje:
  - konštantný výkon počas mimoriadne dlhej životnosti
  - vylučuje možnosť zaprášenia a orosenia vnútorného priestoru kolektora
 • Zabudované prívodné a zberné potrubie:
  - znižuje tepelné straty vplyvom vákuovej izolácie
 • Rýchlospojky pre kvapalinové a vákuové potrubie:
  - zjednodušujú a urýchľujú montáž
  - zaručujú tesnosť spojov počas celej životnosti kolektorov
 • Konštrukčné diely kolektora:
  - sú z materiálov s vysokou odolnosťou voči korózii, vyšším teplotám a ultrafialovému žiareniu
 • Kvalita:
  - potvrdená renomovanými európskymi skúšobňami
 • Patentová ochrana:
  - zaistená vo všetkých priemyselne významných štátoch sveta
 • Energia a ekológia:
  - vyrába teplo takmer bez potreby ďalšej energie
  - energia spotrebovaná na výrobu kolektora sa vráti za necelé dva roky (tzv. energetická návratnosť)

Technické údaje kolektora Heliostar H400V

Pôdorysná plocha

2.03 mm2

Absorpčná plocha

1.76 m2

Skladobný rozmer

1040 x 2040 mm

Krycie sklo

bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm

Pripojovacie vývody

prírubové, Ø 40 mm

Tepelná izolácia

vákuum < 100 Pa

Celkový kvapalinový obsah

1.30 l

Celková hmotnosť

48 kg

Konverzná vrstva

vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom

Slnečná absorbivita

minimálne 0.94

Tepelná emisivita pri 82oC

maximálne 0.16

Optická účinnosť

81 %

Doporučená pracovná teplota

pod 100 oC

Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m a teplote okolia 25oC

219 oC

Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny

600 kPa

Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny

30 - 100 l/h jeden kolektor

Skriňa kolektora

výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu

Energetický zisk*

800 - 1200 kWh/rok

* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.

     HELIOSTAR®  H202/H300

Heliostar H202

Plochý kolektor s rúrkovými ( H202/H300 N2L ) alebo prírubovými ( H202/H300 N2P ) vývodmi určený na vertikálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo. Lamely absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou obopínajú meander z medenej rúrky.

 • H202 N2L / H300 N2L+
  - medené rúrkové vývody Ø 18 sa pripájajú k hydraulickému okruhu spájkovaním
 • H202 N2P / H300 N2P+
  - prírubové vývody sa pripájajú k hydraulickému okruhu rýchlospojkami Ø 26

Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 8 kusov.

Technické údaje kolektora Heliostar H202/H300

Pôdorysná plocha

2.03 m2

Absorpčná plocha

1.76 m2

Skladobný rozmer

1040 x 2040 mm

Krycie sklo

bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm

Pripojovacie vývody

H202 N2L / H300 N2L+ - rúrkové, Ø 18 mm
H202 N2P / H300 N2P+ - prírubové, Ø 26 mm

Tepelná izolácia

minerálna plsť

Celkový kvapalinový obsah

1.30 l

Celková hmotnosť

43 kg / 36,5 kg

Konverzná vrstva

vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom

Slnečná absorbivita

minimálne 0.94

Tepelná emisivita pri 82oC

maximálne 0.16

Optická účinnosť

80 %

Doporučená pracovná teplota

pod 100 oC

Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 25oC

178 oC

Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny

600 kPa

Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny

30 - 100 l/h jeden kolektor

Skriňa kolektora

výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu

Energetický zisk*

700 - 930 kWh/rok

* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.


 
HOTLINE
+421 905 221 542
+421 905 549 244
Obchod
+421 907 813 682
+421 905 481 329